Translate

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

แนะนำครูกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางปรียา   ศักดิ์เทวินทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางกรรณิการ์   วงศ์จินดา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นางสาวธัญญ์   จำรูญศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 นางนวลลออ   จันทะมาศ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นาเด่นโชค   ขุนพันธุ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจินตนา  เดชวัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

สวัสดีจ้าครูงอดมาแฮว !!!

นางปรียา   ศักดิ์เทวินทร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ